Privacyverklaring

Welkom, dit is de website van Van Essen Exclusieve Keukens. Ons officiële bezoekadres is Essenerweg 100, 3774 LC in Kootwijkerbroek. Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. We achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
  • We duidelijk vermeld met welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring;
  • We onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • We u eerst zal vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • We passende beveiligingsmaatregelen neem om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • We u rechts respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, corrigeren of te verwijderen.
We zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we u uit welke persoonsgegevens we verzamel en gebruiken met welk doel. We raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van min website verkrijgen we bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door uw gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. We gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren we alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie). Deze informatie wordt (als u daarvoor toestemming hebt gegeven) gebruikt om u later anoniem te contacteren voor marketingdoeleinden. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om u later te contacteren voor marketingdoeleinden. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Als we uw gegevens overdragen of ontvang op onze website, gebruiken we altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze site.

Reclame

We kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van nieuwe diensten;
  • Via social media;
  • Via netwerken en websites vanuit het Google Display Netwerk (GDN).
Contactformulier We bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

We publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties

Onze website kan advertenties vertonen op basis van surfgedrag. Deze advertenties zijn zichtbaar op websites die niet in beheer van ons zijn.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin we u uitleggen waarom we cookies gebruik. Uw verder gebruik van onze website vatten we op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en omgeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen we de volgende maatregelen:
  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
  • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
  • We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL ) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig. Daarna bewaren we gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijziging van uw gegevens

Voor vragen over onze privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering ) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via bovenstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die we met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen we u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen en te laten verwijderen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen we u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe neemt u contact met me op in verband met onze privacybeleid?

Als u wenst te reageren op onze privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per mail.